OPIS: Predmet Multimediji je temelј i okvir za savladavanje stručnih znanja neophodnih u bitno izmenjenoj sferi medija i komunikacija. Na jednoj strani daje teorijska znanja o novom žurnalizmu i komuniciranju u savremenim uslovima, objašnjava osnovne principe izgradnje infrastrukture i kulture nove žurnalističke prakse, univerzalnost i delotvornost multimedijalnih struktura za postojeća iskušenja tradicionalnih medija, sugerišući studentima očuvanje i specifičnosti istorijske i kulturne misije štampe u novoj multimedijalnoj formi, dok im na drugoj strani olakšava da prepoznaju i usvoje praktična pravila u pisanju i uređivanju za novi medij, imajući uvek u vidu profesionalne i finansijske posledice na sistem informisanja i komuniciranja globalnog poduhvata sa multimedijima. Time će na kraju ovog kursa studenti raspolagati neophodnim temelјnim znanjem zašto se nešto događa u globalnom svetu medija, kao i praktičan odgovor kako se u tim okolnostima profesionalno i znalački obavlјa posao novinara u novom mediju. 

SADRŽAJ PREDMETA: Lažna dilema, novine ili internet, Savremene društvene promene i komunikacijsko okruženje, Faktori koji determinišu i redefenišu proces izdavanja vesti: promena profila korisnika vesti; novi model vesti, ekonomija vesti; novi izvori vesti, Uticaj društvenih promena na profesionalnu poziciju i ulogu novinara i novinarstva: konvergencija, transformacija novinarske veštine, razdvajanje medija i novinarstva, usmerenost na sadržaj, kako se piše za veb, kvalitet, participativno građansko novinarstvo, Multimediji, digitalizacija i redefinicija javnog prostora, Standardi i zakoni onlajn novinarstva, Etički aspekti novog žurnalizma, Novi žurnalizam i novo komuniciranje, Štampa i veb u praksi, Iskustva sa štampom i internetom u deceniji iza nas. 

LITERATURA: 
Osnovna: 
1. Petrović R. (2014): Novi žurnalizam – kako spasiti novinarstvo, Jasen, Beograd 
2. Krejg R.(2010): Onlajn novinarstvo:izveštavanje, pisanje, uređivanje za novi medij, Klio, Beograd. 

Dopunska 
3. Fidler R. (2004): Mediamorfosis, Klio, Beograd, 
4. Herman E. i Mekčesni R. (2004): Globalni mediji, Klio, Beograd 
5. Tofler A. (1983): Treći talas, Prosveta, Beograd 
6. Currah A. (2009): What’s Happening to Our News, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford 
7. Nielsen R. K. (2012): Ten Years that Shook the Media World, Univercity of Oxford and Reuters Institute for the Study of Journalism 
8. Negroponte N. (1997): Biti digitilan, Klio Beograd 

NAČIN OCENјIVANјA I RADA: 

Usmeni ispit 40 
Seminarski rad 30 
Kolokvijumi 20 
Aktivnost na času 10 

UKUPNO 100 BODOVA


U nastojanju da se studenti osposobe za rad u svim medijima, uvedeni su, prvenstveno radi upoznavanja i proučavanja njihovih specifičnosti, posebni nastavni predmeti -kursevi- za svaki medij, uklјučujući i novinske agencije, jer su agencije prave fabrike vesti, a vest je kičma i temelј novinastva. Zato je nastava predviđena kao kombinacija teorijskog i praktičnog rada, uz dominaciju praktičnog ili barem pola-pola. Izuzev nekoliko prvih časova, nastava se izvodi uporedo teoretski i praktično (praktičan rad prate teoretska uputsva i objašnjenja. Oko 60 odsto nastave svodi se na praktičan rad koji je i temelј predispitnih i obaveza na ispitu, mahom na licu mesta na FZS ili nekoj novinskoj agenciji. Radi toga je, prvenstveno kao deo praktičnog rada, predviđeno gostovanje iskusnih agencijskih novinara, mahom dopisnika iz inostranstva i specijalista za određene oblasti. 

OCENA ZNANјA (maksimalan broj poena 100):
Aktivnost u toku predavanja - 10
Novinarski radovi (seminarski i praktični radovi) - 30
Kolokvijumi (testovi) - 20 (10+10)
Usmeni ispit - 40 

LITERATURA: 
- Petrović Radivoje (2018): Agencije - fabrike vesti, (Osnove agencijskog novinarstva), u štampi 
- Jovanović Nebojša i Lazarević Dragovan(2008): Agencijsko novinarstvo, Beograd, FPN i Čigoja štampa


Kroz ovaj predmet studenti bi trebalo da steknu teorijska i praktična znanja iz istorije štampe, organizacije rada i specifičnosti žanrova u štampi, sa svim osobenostima i specifičnostima koje taj posao podrazumeva. Pored savladavanja tehnike pisanja različitih žanrova i veštine njihovog doslednog izbora u redakcijskoj praksi, sveopšte informisanosti i obučavanja za različite poslove u novinskim redakcijama, akcenat je na istraživačkom i analitičkom novinarstvu, tehnikama, postupcima i kritičkom stavu koji osposoblјava budućeg novinara za smeštanje događaja u širi društveni kontekst, sa posebnim akcentom na novinarskom načinu razmišlјanja. 


LITERATURA 
Radivoje Petrović (2017): Štampa kičma medija, Beograd, Jasen (u štampi) 
Jevtović Z, Petrović R, Aracki Z. (2013): Žanrovi savremenog novinarstva, Beograd, Jasen, 
Todorović N. (2002): Interpretativno i istraživačko novinarstvo, Čigoja štampa, Beograd 
Rus – Mol Š. (2005): Novinarstvo, Klio, Beograd 

OCENA ZNANјA (maksimalan broj poena 100) 
Aktivnost u toku predavanja 10
Praktična nastava 40
Kolokvijumi 20
Usmeni ispit 30